MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu Kimliği:

yengec.aktarstores.com adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlı olan yengec.aktarstores.com (“Şirket”)’dir.

 


2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

 •  

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası (Bireysel Müşteriler) gibi - Firma unvanı (Kurumsal Müşteriler) gibi

İletişim Bilgisi

 •  

Ev/işyeri/cep telefon numaraları, e-mail adresi gibi (Bireysel ve Kurumsal Müşteriler)

Lokasyon Bilgisi

 •  

Ev adresi, iş adresi gibi

Finans Bilgisi

 

 •  

vergi kimlik numarası, vergi dairesi (Kurumsal Müşteriler)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

 •  

 

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

İşitsel Kayıtlar

 

Çağrı merkezi tarafından alınan ses kayıtları gibi

Hukuki İşlem Verisi

 

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

Müşteri Bilgisi

 •  

Ticari faaliyetler kapsamında gerçek kişi müşteri için üretilen müşteri numarası gibi

Müşteri İşlem Bilgisi

 •  

Veri kayıt sistemi içerisinde yer alan müşteriye ait, ürün ve hizmetlerimizin satın alınmasına yönelik kayıtlar ile satın alma için gereken talimatlar kapsamında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmetleri satın alan ve/veya kullanan kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım ve satın alma alışkanlıklarının kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işlem neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

 

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi

 • Mağaza panel kart üyeliği tanımlama
 • yengec.aktarstores.com site üyeliği tanımlama
 • Markakalem.com site üyeliği tanımlama
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ürün satış faaliyetlerinin kaydının tutulması
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürünlerin alıcıya tesliminin sağlanması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi

 • Ürün, kampanya ve tanıtımlar hakkında bilgilendirme

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Fiziksel mekân güvenliği

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Finansal Bilgiler

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

İşitsel Kayıtlar

 • Çağrı merkezi aracılığı ile alınan kayıtlar

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Muhasebe Departmanı çalışanları, Şirket ortakları, Satış Departmanı Çalışanları, ve diğer yetkili çalışanlar

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri  portföyü oluşturma
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • Müşteriler ile ilgili yasal sınırlar içerişinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması
 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması
 • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Kamera kayıtlarının istendiğinde Emniyet Müdürlüğü ve Adli makamlarla paylaşılması
 • Vergi dairesi ile kanuni zorunluluktan dolayı paylaşım

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Bankalar, mali müşavirler)

 • Fatura düzenlemede Finansbank e-finans sistemi ile paylaşım

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi
(Avukatlar)

 • Uyuşmazlıkların çözümü için

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Lojistik firmaları (Kargo, kurye firmaları)

 • Ürünlerin müşteriye teslimi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve müşteri bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yurtdışı Tedarikçi (yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)

 • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yurtdışı Tedarikçi (İletişim şirketi tedarikçisi)

 • Sipariş ve teslimatlarla ilgili yazışmaların whatsapp üzerinden müşteriyle ve şirket içinde gerçekleştirilmesi

KVKK m.9 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (İletişim şirketi)

 • Sipariş ve teslimatlarla ilgili bilgilendirme mesajlarının müşteriye kısa mesaj ile gönderilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (Çağrı merkezi hizmet sunucuları)

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ve şirket güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (pr firmaları)

 • İndirim ve kampanyalardan yararlandırılması için

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları

 • Şirket tanıtımının yapılması
 • Etkinlik / duyuru yayınlanması
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonlarının yürütülmesi

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] mail adresini kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla yengec.aktarstores.com adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.